↑ Powrót do archiwum

Tom 3 numer 2

e-ISSN 20841043

Kraków, December 2013, volume 3, number 2

SPIS TREŚCI

Temat wiodący numeru:

Martin Heidegger: inspiracje, interpretacje, konteksty

redakcja Wojciech Hanuszkiewicz
redaktor tematyczny Janusz Mizera

Munich Pinakoteka_photo by Marzenna Jakubczak

Od redakcji

Introduction to the issue (Wojciech HANUSZKIEWICZ i Janusz MIZERA) (241-243)


Janusz MIZERA, Uwagi na temat recepcji i tłumaczeń tekstów Martina Heideggera w Polsce (245-252)

Słowa kluczowe
Bóg, bycie, czwórnia, egzystencjalizm, fenomenologia, Heidegger Martin, jestestwo, język, myślenie, ontologia fundamentalna, przekład, transcendencja, wydarzanie

Artykuły

Sonia KAMIŃSKA, Wybrane aspekty wielorakiego znaczenia bytu i intencjonalności w ujęciu Franza Brentana i Martina Heideggera (253-271)

Abstrakt
Tekst ma na celu bliższe zapoznanie Czytelnika z otwierającą cykl Aristotelica pracą doktorską Franza Brentano Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (1862), która znana jest głównie z tego, że miała zainspirować młodego Martina Heideggera i sprawić, że zajął się filozofią. Tekst bada naturę i siłę tej inspiracji. Część pierwsza opowiada historię powstania Von der mannigfachen … oraz przedstawia szerszy kontekst zetknięcia się Heideggera z filozofią Brentana, a także stara się przedstawić Heideggera na tle jego pozostałych uczniów (Kazimierz Twardowski, Edmund Husserl, Alexius Meinong, Carl Stumpf, Anton Marty, et al.). Część druga omawia piętnaście tez o bycie, które stanowią sedno dzieła O wielorakim znaczeniu bytu u Arystotelesa i tym samym umożliwia porównanie tomistycznej w duchu ontologii Brentana z ontologią fundamentalną Heideggera, o czym traktuje część trzecia. Część trzecia stara się również zweryfikować faktyczną wysokość „długu”, jaki Heidegger miał u Brentana zaciągnąć i odpowiedzieć na pytanie, do jakiego stopnia, o ile w ogóle, Martina Heideggera możemy nazwać „brentanistą”.
Słowa kluczowe: Brentano, Heidegger, Arystoteles, św. Tomasz, byt, ontologia, kategorie, istnienie, intencjonalność

Piotr AUGUSTYNIAK, Byt i nicość w myśli Mistrza Eckharta. Początki niemieckiej filozofii woli (273-283)

Abstrakt
Artykuł poświęcony jest Mistrza Eckharta wykładni ontologicznych struktur rzeczywistości, w której to wykładni ważną rolę odgrywają pojęcia bytu, nicości, istnienia i Boskości. W artykule rozważone zostają kolejno: 1. Wykładnia bytu i nicości w prologu do łacińskiego Opus tripartitum; 2. Wykładnia istnienia i Boskości w dziełach niemieckich; 3. umiejscowienie tych rozważań w kontekście Eckhartiańskiej koncepcji abgescheidenheit. Podstawową tezą artykułu jest to, że w swojej refleksji ontologicznej Mistrz Eckhart zbliża się do myślenia o istocie rzeczywistości jako Woli, co jest wyraźną antycypacją ważnego nurtu niemieckiej filozofii.
Słowa kluczowe: byt, nicość, istnienie, Boskość, wola, Mistrz Eckhart, filozofia niemiecka

Manfred GAWLINA, Anselms Proslogion, “nichts” gegen Nishida und Heidegger (285-300)

Abstrakt
Co jest większe, bycie czy nic? Anzelm dowodzi istnienia Boga przy pomocy nihil. Bóg jako to, od czego nic większego nie może zostać pomyślane przez skończony umysł. Właściwe dla Anzelma logiczne – i być może mistyczne – użycie słowa „nic” domaga się porównania z negatywną ontologią Heideggera i jej recepcją w ramach tzw. Szkoły z Kioto założonej przez Nishidę. Czyż jednak pustka buddyzmu zen nie odsyła nas do – niewypowiedzianej – boskiej obecności?
Słowa kluczowe: nicość, bycie, ontologia, dowód na istnienie Boga, Proslogion, Anzelm, Heidegger, Nishida, Szkoła z Kioto

Cezary WOŹNIAK, Heideggera myślenie nicości (301-312)

Abstrakt
Niniejszy tekst jest poświęcony kwestii nicości w myśleniu Heideggera. Dokonana w Byciu i czasie analiza struktury Dasein wydobywa na jaw wiele jej istotnych aspektów, a właściwie egzystencjałów, z których jednym byłaby trwoga. W trwodze świat „staje się” nicością, ukazuje się w sposób pusty i bezlitosny, ale zarazem odsłania to Dasein możliwość jego autentycznej egzystencji, możliwość zin¬dywidualizowanego bycia-w-świecie. W wykładzie Czym jest metafizyka? Heidegger powraca do problematyki nicości, rozumiejąc ją już inaczej niż czyniła to metafizyka: mianowicie nicość była warunkiem umożliwiającym jawność bytu dla człowieka. Bycie: nicość: to samo – ogólnie rzecz ujmując, Heidegger będzie twierdził, że nicość przynależy do bycia, co syntetycznie wyraża właśnie ta jego późna formuła. Ponieważ kwestia bycia jest ściśle związana z kwestią czasu, stąd problematyka nicości łączy się najściślej u Heideggera z problematyką temporalności, temporalności ujmowanej – co koniecznie trzeba podkreślić – ekstatycznie. Temporalizacja byłaby według Heideggera wolną oscylacją pierwotnej czasowości otwartego horyzontu, co umożliwiałoby światowanie (Welten), czyli wchodzenie bytów w świat. Z tej perspektywy, w wykładzie Metafizyczne podstawy logiki, nicość jest określana jako nihil originarium. Świat to nicość, która wydarza się wraz i dzięki pierwotnemu czasowaniu się, co późny Heideggera będzie także rozumiał jako czwarty wymiar czasu (Czas i bycie). Nicość jest także tematyzowana przez Heidggera w Przyczynkach do filozofii, gdzie jest z kolei objaśniana jako istotowa wibracja (Erzitterung) Bycia (Sein). Podczas seminarium w Le Thor (1969) Heidegger powie, że w wydarzaniu (Ereignis) nie zostało już pomyślane nic greckiego. Wydarzanie nie „jest”, ale „daje”, „wydarza” bycie i czas. Bycie to jednak nie metafizycznie rozumiana obecność. Bycie to także nie nieobecność, nie sprowadza się ono bowiem do metafizycznie rozumianej nicości, nicości pojmowanej w opozycji do bytu, ale to nicość w sensie nihil originarium, nicość w sensie temporalnym, a może nawet i energetycznym. Tak ujmowana przez Heideggera nicość zdaje się i tak jednak „zanikać” w nieprzedstawianym, niewyrażalnym wydarzaniu, wydarzaniu uchodzącym za ostatnie „słowo” jego filozofii.
Słowa kluczowe: Heidegger, nicość, nihil originarium, bycie, czas, czas ekstatyczny, temporalizacja, czwarty wymiar czasu, wydarzanie

Joachim PIECUCH, Wniknąć w nicość. Bernharda Weltego wykład o nadziei i rozpaczy (313-322)

Abstrakt
Myśl fryburskiego filozofa religii, Bernharda Weltego, wielokrotnie dotykała zagadnienia nicości. Artykuł prezentuje funkcje, jaką Welte przypisał idei nicości w kontekście doświadczenia konstytutywnego, wyznaczającego podstawową charakterystykę ludzkiej egzystencji. Doświadczenie konstytutywne pociąga za sobą przenikanie się czyjejś skończoności z nieskończonością. Ta pierwsza wyraża się w byciu świadomym własnej śmiertelności i winy, ta druga w aktywności ludzkiego ducha, szczególnie w odczuwaniu obowiązku. Bycie człowieka sytuuje się między tymi przeciwstawnymi siłami, poszukuje sensu swojej egzystencji. Jednocześnie stwarza ono różne relacje, jakie mogą między nimi zachodzić. Ich porządek może prowadzić do afirmacji bądź negacji czyjejś egzystencji. Jeżeli dodamy do owych relacji doświadczenie nicości (wraz z jej specyfiką), to tworzą one razem akt wyboru między afirmacją a negacja bardziej przypominający ostateczny wybór między nadzieją a rozpaczą.
Słowa kluczowe: metafizyka, skończoność, nieskończoność, nicość, doświadczenie, wolność, wiara, rozpacz

Artur JEWUŁA, The call and the response. Martin Heidegger and Martin Buber on responsibility (323-338)

Abstrakt
Filozofia subiektywności dotarła w XX wieku do granic swoich możliwości. Jako odpowiedź na jej ograniczenia rozmaici filozofowie podjęli próby nowego rodzaju myślenia. Takie próby to m.in. myśl dialogiczna, która pierwszy wyraz znalazła w pismach takich filozofów, jak Franz Rosenzweig, Martin Buber czy Eberhard Grisebach. Innym przykładem jest postulat powrotu do pytania o bycie Martina Heideggera. W niniejszym artykule staram się pokazać, że obie próby mają ze sobą wiele wspólnego, choć ich przedstawiciele odnosili się do siebie nawzajem raczej krytycznie, o ile w ogóle to czynili. Okazuje się jednak, że myśl Martina Bubera oraz Martina Heideggera ujmują człowieka jako byt dynamiczny, który staje w obliczu nachodzącego go wezwana. Dlatego też analizuję najpierw koncepcję Martina Heideggera z okresu Bycia i czasu, następnie przedstawiam myślenie Martina Bubera, głównie w oparciu o jego traktat Ja i Ty. Na koniec dokonuję zestawienia i porównania wątków wspólnych obu filozofom, jak również zaznaczam różnice, które dzielą obie próby przekroczenia filozofii podmiotowości.
Słowa kluczowe: filozofia współczesna, filozofia dialogu, filozofia kontynentalna, podmiotowość

Magdalena HOŁY-ŁUCZAJ, Bycie i świat. Metamorfozy pojęcia „świat” w filozofii Martina Heideggera (339-356)

Abstrakt
Artykuł rekonstruuje przemiany pojęcia „świat” w filozofii Martina Heideggera na podstawie: Bycia i czasu, Podstawowych problemów fenomenologii, rozprawy O istocie podstawy, Die Grundbegriffe der Metaphysik, Źródła dzieła sztuki, Przyczynków do filozofii oraz esejów Język, Rzecz i Budować, mieszkać, myśleć. Niniejsza analiza pokazuje, że kolejne odsłony problemu świata nie unieważniają wcześniejszych rozwiązań, ale rozwijają ich sens, zgodnie z którym bycie ujawnia się tylko wtedy, gdy byty postrzegane są w ich wspólnocie. Tak też różne ujęcia problemu świata wskazują na odmienne aspekty wspólnoty bytów: wzajemną przynależność, pokrewieństwo oraz integralność.
Słowa kluczowe: Martin Heidegger, świat, zwrot, wspólnota

Marcin LUBECKI, Kwestia języka w filozofii Martina Heideggera (357-372)

Abstrakt
Kwestia języka w filozofii Martina Heideggera pojawia się zarówno we wczesnym projekcie ontologii fundamentalnej, jak i w tak zwanym myśleniu po zwrocie. Problematyczność tego zagadnienia wyraża się choćby w mnogości stosowanych terminów. Bycie i czas to w wybranych fragmentach wyczerpujące studium „mowy” (Rede) jako swoistego ekstatycznego, a zatem otwartego i transcendującego bycia jestestwa, które buduje i potwierdza poprzez ów modus bycia przestrzeń wspólnotowości. Późny Heidegger podejmuje kwestię języka w kontekście metafory czwórni świata, wiążąc ją ściśle z tzw. myśleniem poetyckim – wywód ten daleko odbiega od analiz egzystencjalnych jestestwa. „Język” (Sprache) to – jak pisze Heidegger – domostwo ludzkiego bycia, w którym uprzywilejowane miejsce zajmują poeci, jedynie oni potrafią bowiem czytać znaki, jakie w otwartej przestrzeni między Niebem i Ziemią pozostawiają Śmiertelnym Bogowie. Topografię owej wieści (Sage) prezentuje Heidegger w wielu miejscach swej drogi do „innego myślenia”.
Słowa kluczowe: język, mowa, egzystencjał, bycie-w-świecie, otwartość, czwórnia, wspólnotowość

Maria BAL-NOWAK, Kondycja czasu marnego według Friedricha Hölderlina i jej możliwe transformacje (383-381)

Abstrakt
Artykuł przedstawia pojęcie „czasu marnego“ Friedricha Hölderlina i jego odniesienia: aksjologiczne, egzystencjalne, religijne. Martin Heidegger, badacz jego twórczości poetyckiej jest autorem jednej z najlepszych interpretacji elegii Chleb i wino. Jego zdaniem „czas marny” to czas bez Boga, zapominanie nawet śladów boskości. Według Heideggera powinnością poezji jest nie tylko diagnoza takiego stanu, ale i jego transformacja.
Słowa kluczowe: Hölderlin, czas marny, Heidegger, Bóg, zagrożenie nicością

Monika MURAWSKA, Fenomenologiczna post-narracja. Szkic o fenomenologii Henri Maldineya (382-404)

Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest naszkicowanie podstawowych tez nowej fenomenologii Henri Maldineya. Pierwsza część prezentuje styl Maldineyowskiego dyskursu, zmierzając do pokazania jego istotnego znaczenia. Druga zarysowuje szczątkową koncepcję podmiotowości, jaką można „wysnuć” z tekstów Maldineya oraz podstawowe kategorie tej fenomenologii, takie między innymi jak „wydarzenie” i „spotkanie”. W trzeciej części oddana zostaje złożoność tego dyskursu, a także zrekonstruowane są Maldineyowskie opisy wybranych fenomenów, takich jak góry le Cervin i XII-wieczna miniatura przedstawiająca tronującego Chrystusa. Ostatecznie, zmierzamy więc do wykazania, że w przypadku fenomenologii Maldineya nie liczy się tylko „co”, ale także „jak”. Forma tych tekstów, ich rozproszenie i założona niesystemowość stają się częścią jej samej; jak w dziele sztuki, forma okazuje się nieodłączna od treści, stanowiąc samą jej istotę
Słowa kluczowe: fenomenologia, dzieło sztuki, kłącze, zdarzenie, jawienie się, narracja

* * *

Solehah YAACOB, Linguistic argumentation and logic: An alternative method approach in Arabic grammar (405-427)

Abstrakt
Rozprawa podkreśla związek między językową argumentacją a logiką. Argumentacja językowa jest systemem językowym, który stosuje znaczenie wyrażeń ujętych w zdania do zarysowania pełnego znaczenia zdań, w nich bowiem konstytuują się zależności między wyrażeniami. Rzeczywiście, to powiązanie między wyrażeniami wzmacnia całościowe znaczenie począwszy od samych podstaw struktury zdania w logicznym powiązaniu idei. W nim znajduje się relacja między słowami a umysłem, zależna od logiki powiązanych ze sobą wypowiedzi. Aby podkreślić znaczenie przedstawionego wyżej sposobu myślenia, autorka zwraca się ku teorii wczesnej gramatyki arabskiej, ogniskującej się raczej wokół analogii niż anomalii. Nastawienie w systemie na analogię opiera się na podstawowej teorii, która implikuje wspomnianą wyżej relację, choć niektóre współczesne ujęcia odrzucają tę interpretację. W podsumowaniu swojej analizy, autorka uwzględnia podobne teorie gramatyki łacińskiej, które wykazują nastawienie logiczne, będące następstwem powiązania językowej argumentacji z logiką. Konkludując, autorka stwierdza, iż powiązanie słów i logiki okazuje się pojęciem uniwersalnym.
Słowa kluczowe: językoznawstwo, semantyka, składnia, deklinacja, struktura głęboka

Małgorzata BOGACZYK-VORMAYR, In der Gegenwart der Anderen. Norbert Elias über Leben und Sterben in der modernen Gesellschaft (429-444)

Abstrakt
Artykuł w głównej mierze poświęcony jest analizie późnego eseju Norberta Eliasa Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen (1982). W pierwszej części autorka rozpatruje socjologiczne refleksje Eliasa nad zmianami we współczesnej percepcji umierania – choroby, starości, śmierci. Zdaniem Eliasa fenomen śmierci podlega systematycznemu wykluczeniu z centrum życia społecznego – z codzienności -, co stanowi o nowej wersji jego „zaczarowania”. W części drugiej przedstawiona jest jedna z najważniejszych tez niniejszego artykułu, tj. idea rozumu anamnetycznego. Autorka skupia się tu na Eliasowskich pojęciach komunikacji, zaangażowania i balansu w strukturze ja-my (resp. ja-ty). Elisowska formuła Ich-Wir-Balance, jako proces uczenia się, ma stanowić o zrównoważeniu i przedefiniowaniu rozumu anamnetycznego / pamięci kolektywnej. W ostatniej, trzeciej części autorka ilustruje krótko pewne podobieństwa między Eliasowską kategorią śmierci a nihilizmem w ujęciu T. Różewicza oraz koncepcją biopolityki G. Agambena.
Słowa kluczowe: śmierć, samotność, homo clasus, Ich-Wir-Balance, rozum anamnetyczny, biopolityka, conditio humana / conditio inhumana

Nauczanie filozofii, wykłady

Pirmin STEKELER-WEITHOFER, Conceptual thinking in Hegel’s Science of logic (445-474)

Abstrakt
Filozofia analityczna po logicyzmie Fregego i atomizmie logicznym Russella odziedziczyła szereg założeń związanych z istnieniem rodzajowej dziedziny bytów indywidualnych, których tożsamość i elementarne określenia już mamy zdefiniowane. Te „indywidua” istnieją tylko w idealnych „światach możliwych” i nie są niczym innym jak zbiorami posiadającymi strukturę bądź czystymi zbiorami matematycznymi. W przeciwieństwie do takich czysto abstrakcyjnych modeli, Hegel analizuje rolę pojęciowych rozróżnień i odpowiednich brakujących inferencji w rzeczywistym świecie. Tutaj wszystkie obiekty są przestrzennie i czasowo skończone. Nawet jeśli rzeczywiste rzeczy poruszają się zgodnie z pewnymi formami, są tylko momentami w całościowym procesie. Wszelako, formy te nie są przedmiotami bezpośredniej, empirycznej obserwacji, lecz zakładają udane i powtarzalne działania i akty mowy. W rezultacie żadna semantyka odnoszącej się do świata referencji nie może obyć się bez kategorii Heglowskich, które wykraczają daleko poza narzędzia opartej wyłącznie na relacjach logiki matematycznej.
Słowa kluczowe: pojęciowy holizm, logiczny atomizm, dziedziny rodzajowe, ogólne formy zmiany, dyspozycje, dialektyka, kategorie, jakość, ilość, miara, istota

Jean GREISCH, Paul Ricœur: la sagesse de l’incertitude (475-490)

Abstrakt
Po II wojnie światowej Paul Ricoeur podjął sie nauczania filozofii w Collège Cévenol w wiosce Chambon-sur-Lignon, gdzie napisał swój doktorat poświęcony fenomenologicznej analizie woli. Przejęte od Milana Kundery paradoksalne pojęcie „mądrości niepewności”, zastosowane do dzieła Ricoeura jako całości naświetla specyfikę jego wkładu w rozwój hermeneutyki filozoficznej XX wieku.
Słowa kluczowe: mądrość, niepewność, fenomenologia, hermeneutyka, bycie sobą, inność

Przekłady

Marcus WILLASCHEK, „Spontaniczność poznania”. Zależność „Analityki transcendentalnej” od rozwiązania trzeciej antynomiiprzeł. Wojciech HANUSZKIEWICZ (491-511)

Słowa kluczowe i źródło przekładu
spontaniczność, spontaniczność intelektu, wolność transcendentalna, trzecia antynomia
Źródło przekładu: WILLASCHEK Marcus (2010): Die “Spontaneität des Erkenntnisses”. Die Abhängigkeit der “Transzendentalen Analytik“ von der Auflösung der dritten Antinomie. [W:] Jiři Chotaš, Jindřich Karásek, Jürgen Stolzenberg (Hrsg.) Metaphysik und Kritik. Würzburg: Königshausen & Neumann

Jürgen STOLZENBERG, Fichte dzisiaj przeł. Monika ADAMCZYK i Wojciech HANUSZKIEWICZ (512-526)

Słowa kluczowe i źródło przekładu
Fichte, Brandom, świadomość, samowiedza, historia samowiedzy, intersubiektywność
Źródło przekładu: STOLZENBERG Jürgen (2009): Fichte heute. [In:] Symposion Johann Gottlieb Fichte. Herkunft und Ausstrahlung seines Denkens. München, 5. und 6. März 2009. Werner Beierwaltes und Erich Fuchs (Hrsg.). Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Abhandlungen, Neue Folge, Heft 134. München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C.H. Beck, 85–96.

Recenzje i noty

Lee CHUN LO, Die Gottesauffassung in Husserls PhänomenologieMonika ADAMCZYK (527-531)

Słowa kluczowe
Bóg, transcendentalne ja, metafizyka, teleologia, rozum

Maciej BARWACZ, Estetyka Życia – wspólne obszary nietzscheańskiej filozofii oraz przekazów buddyzmu zenKonrad PYZNAR (533-537)

Słowa kluczowe
buddyzm, zen, Nietzsche, estetyka, życie

Thomas S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions. 50th anniversaryGrzegorz TRELA (539-543)

Słowa kluczowe
T. S. Kuhn, S. Amsterdamski, rewolucje naukowe, paradygmat, nauka normalna

Sprawozdania

Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum „Mind, Language and Action — 36th International Wittgenstein Symposium”
Sprawozdanie z Trzeciej Konferencji Jaspersowskiej. W 130 rocznicę urodzin Karla Jaspersa
Sprawozdanie z III edycji konferencji „Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii”
Sprawozdanie z sympozjum „Nowe oblicza duchowości”

Zapowiedzi i zaproszenia

International Philosophical Seminar “Human Body in Comparative Approach: Philosophy, Literature and Art”
IV edycja konferencji „Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii”
XII Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych

Autorzy tomu

Zapisz