dla autorów

Czasopismo „Argument: Biannual Philosophical Journal” publikuje teksty w języku polskim, angielskim lub niemieckim w następujących działach:

 • Artykuły i rozprawy: od 20 tys. do 40 tys. znaków ze spacjami (wliczając przypisy i bibliografię).
 • Recenzje polemiczne, dyskusje, wywiady, artykuły dotyczące nauczania filozofii, pożegnania i wspomnienia, eseje „okiem filozOFFa”, przeglądowe sprawozdania: do 20 tys. znaków ze spacjami.
 • Komentarze, noty książkowe, krótkie sprawozdania itp.: do 4000 znaków ze spacjami.
 • Zapowiedzi i zaproszenia: do 1800 znaków ze spacjami.

Teksty przeznaczone do druku należy przesyłać do Redakcji w postaci elektronicznej (MS Word) na adres:  argument.journal@gmail.com

Wraz z artykułem prosimy o nadesłanie oświadczenia autorskiego opatrzonego własnoręcznym podpisem.

_______________________________________________________________________________________________

Zasady etyczne. Nadsyłając tekst do Redakcji czasopisma „Argument: BPJ” i podpisując w/w oświadczenie:

 • Autor deklaruje tym samym własne autorstwo projektu badawczego i oryginalność interpretacji przedstawionej w tekście, własnoręczne opracowanie piśmiennictwa i przygotowanie manuskryptu, a także wskazuje na źródło finansowania projektu, którego rezultatem jest nadesłany tekst (o ile środki nie pochodzą z instytucji, w której jest obecnie afiliowany).
 • Przesyłanie artykułu do Redakcji oznacza, iż Autor wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie praw autorskich do odnośnego tekstu na rzecz czasopisma „Argument: BPJ” w zakresie publikacji online i wydania drukiem. Redakcja deklaruje w zamian podjęcie starań zmierzających do popularyzacji treści czasopisma oraz archiwizacji  tekstów w bazach indeksujących, repozytoriach i na stronach internetowych wspierających działalność pisma.
 • W przypadku współpracy lub zaangażowania osób trzecich w w/w działania, Autor zobowiązany jest podać stosowne informacje lub referencje. W przypadku współautorstwa należy określić procentowo wkład poszczególnych autorów w  ogólną koncepcję artykułu, udział w formułowaniu założeń publikacji, zakresu tematycznego, w doborze metod (np. w przygotowanie wykorzystanego do analizy przekładu z języka oryginalnego) itd.

Redakcja czasopisma stara się aktywnie zapobiec wszelkim nieuczciwym praktykom autorskim w rodzaju ghostwriting (przemilczenie autorstwa lub znaczącego wkładu osób trzecich) czy guest writing lub plagiaryzm (nadużycie w przypisaniu autorstwa), korzystając z internetowych baz danych oraz skanowania antyplagiatowego. Wykryte i udokumentowane przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza naruszenia zasad etyki obowiązujących w nauce, będą skutkować m.in. powiadomieniem odpowiednich podmiotów (tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, redakcji innych czasopism itp.).

W razie potrzeby, zamieszczamy na naszych łamach korekty, wyjaśnienia, sprostowania i przeprosiny odnoszące się do wcześniej wydanych numerów pisma.  Za publikację tekstów, recenzji i polemik naukowych na łamach czasopisma Redakcja nie pobiera od autorów opłat.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby spełniać standardy określone w Kodeksie Dobrych Praktyk Redaktorów Czasopism Naukowych (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) opracowanym przez Komitet ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics:  COPE).

____________________________________________________________________________________________

Procedura recenzyjna. Nadesłanie tekstu do Redakcji czasopisma „Argument: BPJ” równoznaczne jest z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie jego pracy poniższej procedurze. Decyzja o przyjęciu do druku nadesłanego do Redakcji tekstu zapada po ok. 8 tygodniach (o ile procedura recenzyjna nie ulega wydłużeniu z powodów od Redakcji niezależnych) i dokonywana jest w oparciu o przejrzyste standardy recenzyjne, obejmujące następujące etapy.

 • Ocena formalna dokonywana przez Redakcję. Autor informowany jest o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.
 • Nadanie artykułowi numeru redakcyjnego, który wykorzystywany jest w dalszych etapach procedury.
 • Przekazanie anonimowego (tj. identyfikowanego według numeru) tekstu dwóm kompetentnym recenzentom zewnętrznym.
 • Merytoryczna ocena artykułu dokonywana jest przez recenzentów w ciągu 4 tygodni w oparciu o kryteria sformułowane w przygotowanym przez Redakcję formularzu recenzyjnym. Wyrażając zgodę na ewaluację artykułu, recenzenci zobowiązują się do tego, iż nie wykorzystają wiedzy na temat opiniowanego tekstu przed jego publikacją. Recenzenci przystępują do oceny artykułu po warunkiem, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do tematu badawczego rozpatrywanego w danym artykule bądź w stosunku do autora/ki/ów lub fundatora badań (konflikt interesów powstaje w przypadku: (1) relacji rodzinnej, np. pozostawania w związku małżeńskim lub pokrewieństwo II stopnia, (2) bezpośredniej relacji zawodowej, np. podległość lub zwierzchność zawodowa, (3) relacji współzależności, np. współpraca zawodowa w ciągu 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
 • Ostateczna ocena nadesłanego artykułu zależy od tego, w jakim stopniu spełnia on następujące kryteria: (1) tematyka pracy dobrze wpisuje się w profil pisma i/lub temat wiodący danego tomu; (2) artykuł jest oryginalny, wnosi nowe spojrzenie na omawiany temat, pobudza do polemiki, może inspirować dalsze badania nad podjętym tematem; (3) tekst jest interesujący, rzetelnie naświetla poruszane zagadnienia, dobrze wprowadza w omawianą problematykę, posiada walory dydaktyczne; (4) podana bibliografia jest wystarczająca, odwołuje się do najnowszych i najistotniejszych publikacji, koresponduje z treścią pracy; (5) artykuł jest napisany poprawnym stylem, właściwym publikacjom naukowym. Decyzja odnośnie złożonego tekstu może być następująca:

Akceptacjatekst jest jednogłośnie rekomendowany do druku bez potrzeby dokonywania zmian lub po skorygowaniu drobnych usterek.

Akceptacja z zastrzeżeniami – tekst nadaje się do publikacji po naniesieniu odpowiednich poprawek lub po niewielkim przeredagowaniu fragmentów w oparciu o wskazówki redakcji i/lub recenzentów.

Akceptacja warunkowa – artykuł nadaje się do publikacji pod warunkiem wprowadzenia licznych zmian lub po przeredagowaniu tekstu zgodnie z zaleceniami recenzentów i/lub redakcji. Powtórna ocena recenzenta może być wymagana przed podjęciem decyzji o publikacji.

Odrzucenie – tekst nie nadaje się do publikacji i nie będzie ponownie rozpatrywany w zbliżonej do obecnej postaci.

 

 • Po otrzymaniu recenzji Redakcja powiadamia pocztą elektroniczną Autora o ich wyniku, przekazuje sugestie i krytyczne uwagi Recenzentów służące udoskonaleniu tekstu (zwykle na poprawki Autor ma 1 tydzień).
 • Jeśli Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej.

Standardy redakcyjne. Autorów tekstów w języku polskim prosimy o stosowanie się do poniższych reguł. Do publikacji przyjmowane są także artykuły anglojęzyczne, które powinny być przygotowane zgodnie z formalnymi zasadami określonymi w odrębnej anglojęzycznej zakładce naszej strony internetowej: notes to contributors):

 • Na końcu tekstu należy umieścić uporządkowaną alfabetycznie bibliografię zawierającą wszystkie wykorzystane w artykule tytuły dzieł źródłowych i opracowań. Prosimy zredagować ją według poniższych zasad.
 • Na początku artykułu należy umieścić krótkie streszczenie w języku angielskim (200–250 słów) oraz w języku polskim, a także wyszczególnić kilka słów kluczowych.
  • Streszczenie powinno odzwierciedlać strukturę artykułu, tzn. wskazywać na analizowany problem, określać zakres badanego materiału i stosowane metody oraz zawierać ogólną tezę lub wniosek autora.
  • Słowa kluczowe nie mogą być powtórzeniem terminów użytych w tytule artykułu.
 • Należy także dołączyć notę informacyjną o autorze (stopień naukowy, miejsce pracy lub obecną afiliację, ewentualnie zajmowane stanowisko, specjalność bądź zakres zainteresowań naukowych, tytuły wybranych publikacji, adres E-mail).
 • Prosimy także autorów o podanie adresu pocztowego do korespondencji.
 • Teksty należy przygotowywać w programie MS-Word i zapisać czcionką Times New Roman; wielkość czcionki 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów dolnych, interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym oraz 1,0 w przypisach oraz w dłuższych cytatach (ponad 40 słów). Wszystkie marginesy – 2,5 cm. Należy zastosować wyrównanie pełne tekstu głównego i przypisów – do lewej i do prawej.
 • Osoby (autorzy, redaktorzy, twórcy itp.) należy wymieniać w tekście z pełnym imieniem i nazwiskiem, natomiast w przypisach i bibliografii podać tylko inicjał imienia.
 • Cytowane w tekście i przypisach fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych oddajemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów („ ”). Tekst cytowany w cytacie należy ująć w tzw. żabki (« »). Jeśli długość cytowanego fragmentu przekracza dwa wersy, należy wydzielić go w osobnym bloku i zapisać (bez kursywy i cudzysłowu) mniejszą czcionką (10 pkt.).
 • W tekście i w bibliografii tytuły książek, czasopism i gazet zapisujemy kursywą.
 • Wymienione w Bibliografii tytuły rozdziałów zamieszczonych w książkach lub artykułów opublikowanych w czasopismach zapisujemy bez wyróżnienia (tj. bez kursywy i cudzysłowu).
 • Zwroty i terminy w języku obcym, np. angielskie, łacińskie, greckie, sanskryckie, chińskie, francuskie itp. należy zapisać kursywą.
 • Zwroty lub słowa, które chcemy w tekście wyróżnić zapisujemy prostą  r o z s t r z e l o n ą  czcionką.
 • Tytuły rozdziałów zapisujemy WIELKIMI LITERAMI, a śródtytuły wyróżniamy drukiem rozstrzelonym.
 • Stosujemy przypis dolny wyłącznie wtedy, gdy autor zawiera w nim szersze omówienie lub komentarz.
 • Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu.
 • Odnośniki bibliograficzne umieszczamy w nawiasie w formie skróconej, wtapiając je w tekst artykułu lub w komentarz umieszczony w przypisie, np. (Searle, 2010: 85–87); (Smith & Black, 1997: 25); (por. Davis & Whalen, 2001; Davidson et al., 1999: 29–30).
 • Tytuły częściej cytowanych edycji tekstów źródłowych, ewentualnie czasopism i wydawnictw zbiorowych, a także nazwy instytucji, takich jak archiwa czy biblioteki, po raz pierwszy piszemy w pełnym brzmieniu, podając w nawiasie stosowany dalej skrót („dalej cyt. …”), np.: „Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej cyt. APK)”. Skrót należy uwzględnić w wykazie bibliograficznym na końcu tekstu.
 • Alfabetyczną listę wszystkich artykułów, rodziałów, książek, stron internetowych i pozostałych materiałów, do których autor/ka odwołuje się w swoim tekście należy zamieścić na końcu pliku.

Zasady redagowania Bibliografii (zamieszczanej pod tekstem):

Monografia (autorska/współautorska):

 • Kołakowski, L. (1994). Obecność mitu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Ryle, G. (1949). The concept of mind. London: Hutchinson.
 • Goetz, S. i Tallaferro, C. (2011). A brief history of the soul. Oxford: Wiley-Blackwell.

Przekład:

 • Macphail, E. A. (2002). Ewolucja świadomości. (Przeł. R. Bartołd). Poznań: Rebis.
 • Arystoteles (1956). Etyka nikomachejska. (Przeł. D. Gromska). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Rousseau, J. J. (1956). Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi. W: J. J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej. (Przeł. H. Elzenberg) (s. 111–277). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Yogasūtra (1989). W: The Yoga-Sūtra of Patañjali. A new translation and commentary. (Przeł. G. Feuerstein). Rochester: Inner Traditions International.

Tom zbiorowy pod redakcją:

 • Szymańska, B. (Red.). (2001). Filozofia Wschodu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wolf, L. M. i Katz R. (Red.). (1968). Philosophy and science. New York: Guilford Press.

Artykuł w publikacji zbiorowej:

 • Albert, H. (1992). Mit totalnego rozumu. (Przeł. M. Łukasiewicz). W: E. Mokrzycki (Red.). Racjonalność i styl myślenia (s. 23-77). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Swinburne, R. (1980). Properties, causation, and projectibility: Reply to Shoemaker. W: L. J. Cohen i M. Hesse (Red.). Applications of inductive logic (s. 313–320). Oxford: Clarendon Press.
 • Snowdon, P. (1991). Personal identity and brain transplants. W: D. Cockburn (Red.). Human beings [Supplement to Philosophy, 29]. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Schmitz, H. (2004). The ‘new phenomenology’. W: A. T. Tymieniecka (Red.). Phenomenology world-wide (= Analecta Husserliana, 47), 491–494.

Artykuł w publikacji wielotomowej lub wielokrotnie wznawianej:

 • Wiener, P. (Red.). (1973). Dictionary of the history of ideas (T. 1–4). New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Posner, R. (1987). Romance languages.  W: The encyclopedia Britannica: macropedia (wyd. 15).

Artykuł lub recenzja w czasopiśmie naukowym (z doi lub bez, dostępnym w wersji drukowanej lub internetowej):

 • Elżanowski, A. (2013). Moral progress. Argument: Biannual Philosophical Journal, 3(1), 13–25. Dostęp: http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2013/pdfv3n1/argument_v3n1_Elzanowski.pdf (20.04.2015).
 • Harris, S. (2011). Does anātman rationally entail altruism? On Bodhicaryāvatāra. Journal of Buddhist Ethics, 18, 93–123. Dostęp: http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/files/2011/02/Harris_AnatmanAltruism1.pdf (15.11.2014).
 • Nosal, Cz. (2010). Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznawaniu. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 4(1), 5–25.
 • Haack, S. (1976). The justification of deduction. Mind, 85, 112–119. doi: 10.1093/mind/XCI.362.216
 • Patton, L. L. (2011). Traces of Śaunaka: A literary assessment. Journal of the American Academy of Religion, 79(1), 113–135. doi: 10.1093/jaarel/lfq062
 • Cook, T. I. (1951). [Review of H. Arendt (1951). The origins of totalitarianism. New York: Schocken Books]. Political Science Quarterly, 66(2), 290–293.
 • Hanuszkiewicz, W. (2011). [Recenzja: Czesław Głombik (2011), Husserl und die Polen. Frühgeschichte einer Rezeption. Aus dem Polnischen übersetzt von Christoph Schattes. Würzburg: Königsausen & Neumann]. Argument: Biannual Philosophical Journal, 1(2), 390–392.

Artykuł w czasopiśmie popularnym lub gazecie:

 • Poniewozik, J. (2000, 20 października). TV makes a too-close call.  Time, 156(21), 70–71.
 • Krugman, A. (2007, 21 maja). Fear of eating. Times, s. A1.

Ilustracja z oficjalnej strony internetowej:

 • Goya, F. (1800). The family of Charles IV. Museo National del Prado. Dostęp: http://www.metmuseum.org/toah/hd/goya/hd_goya.htm (18.02.2015).

Jak przygotować kopię do anonimowej recenzji

Oprócz artykułu zawierającego wszystkie ważne informacje, Autor/ka proszony/a jest o przesłanie na adres Redakcji manuskryptu w wersji anonimowej. Oba pliki powinny być zapisane w formacie WORD.
Poza oczywistym warunkiem polegającym na usunięciu nazwiska i afiliacji Autora/ki, przygotowanie anonimowej wersji artykułu wymaga również uwzględnienia następujących zaleceń:

 • użycie trzeciej osoby w przypadku odwoływania się do wcześniejszych publikacji własnych; np. zwrot w rodzaju „Jak wcześniej wykazałem (Nowak, 2012: 246)…” należy zastąpić sformułowaniem „Jak zostało już wcześniej wykazane (Anonim, 2012: 246)”
 • usunięcie informacji wskazujących jednoznacznie na afiliację autora
 • zachowanie wyłącznie istotnych autocytatów czy autoodniesień, które ściśle wiążą się w tematyką złożonego do Redakcji artykułu
 • cytowanie własnych publikacji w formie anonimowej, tj. Anonim (2012: 67–72)
 • zaślepienie własnych publikacji w wykazie Bibliografii zamieszczonym pod artykułem, np.: Anonim (2012). Szczegóły pominięte ze względu na zachowanie zasady anonimowej recenzji (double-blind review)
 • usunięcie informacji dotyczących źródeł finansowania (np. nazwa grantu, fundacji itp.)
 • pominięcie podziękowań (acknowledgements)

RECENZJA_WZÓR