Rada Naukowa

 

e-ISSN 2084-1043 (wersja referencyjna)

DOI 10.24917/20841043

RADA NAUKOWA

Seweryn BLANDZI (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Steffen BORGE (Nord University, Norwegia)
Stanisław CZERNIAK (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Paweł DYBEL (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Markus ENDERS (Uniwersytet we Fryburgu, Niemcy)
Tadeusz GADACZ (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Jean GREISCH (Francuska Szkoła Wyższa w Paryżu)
Mustafa GÜNAY (Uniwersytet Çukurova, Turcja)
Paweł KŁOCZOWSKI (Pedagogical University of Cracow)
Krzysztof KOSIOR (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Viktoria LYSENKO (Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja)
Roger MELIN (Uniwersytet Dalarny, Falun, Szwecja)
Jacek MIGASIŃSKI (Uniwersytet Warszawski)
Asha MUKHERJEE (Uniwersytet Visva-Bharati, Śantiniketan, Indie)
Joachim PIECUCH (Uniwersytet Opolski)
Maria POPCZYK (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Chakravarthi RAM-PRASAD (Uniwersytet w Lancaster, Wielka Brytania)
Wojciech SADY (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Zoltán SOMHEGYI (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapeszt)
Philipp THOMAS (Uniwersytet Pedagogiczny w Weingarten, Niemcy)
Ludwig WENZLER (Uniwersytet we Fryburgu, Niemcy)
Adam WĘGRZECKI (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) †

Zasady etyczne i prze­bieg pro­ce­dury recen­zyj­nej. Stosując się do zaleceń MNiSW, sformułowanych m.in. w bro­szu­rze Dobre prak­tyki w pro­ce­du­rach recen­zyj­nych w nauce, procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy (tak ze strony recenzenta, jak i autora artykułu). Sporządzenie recenzji powierzane jest specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu, zapewniającym przejrzystość i konkludywność wyrażanych przez recenzentów opinii. W przypadkach spornych Redakcja może powołać dodatkowych recenzentów. Lista recenzentów ogłaszana jest corocznie na naszej stronie internetowej.

Nadsyłając tekst do Redakcji czasopisma „Argument: BPJ”, Autor deklaruje tym samym własne autorstwo, oryginalność tekstu, udostępnienie praw autorskich Redakcji, podaje informację nt. ewentualnych współautorów, a także dostosowuje swój tekst do standardów redakcyjnych (szczegóły w zakładce dla autorów). Ponadto nadesłanie tekstu do Redakcji czasopisma „Argument: BPJ” równoznaczne jest z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie jego pracy następującej procedurze, trwającej ok. 8 tygodni:

• Ocena formalna dokonywana przez Redakcję. Autor informowany jest o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.
• Nadanie artykułowi numeru redakcyjnego, który wykorzystywany jest w dalszych etapach procedury.
• Przekazanie anonimowego (tj. identyfikowanego według numeru) tekstu dwóm kompetentnym Recenzentom zewnętrznym. Recenzenci otrzymują zarazem formularz recenzyjny i zobowiązują się do tego, iż nie wykorzystają wiedzy na temat opiniowanego tekstu przed jego publikacją.
• Po otrzymaniu recenzji Redakcja informuje Autora o ich wyniku i przekazuje ewentualne uwagi lub sugestie służące udoskonaleniu tekstu (zwykle na poprawki autor ma 1 tydzień).
• Ogólna ocena artykułu zależy od tego, w jakim stopniu nadesłany tekst spełnia następujące kryteria: (1) tematyka pracy dobrze wpisuje się w profil pisma; (2) artykuł jest oryginalny, wnosi nowe spojrzenie na opisywany temat, pobudza do polemiki, może inspirować dalsze badania nad opisywanym tematem; (3) tekst jest interesujący, rzetelnie naświetla poruszane zagadnienia, dobrze wprowadza w omawianą problematykę, posiada walory dydaktyczne; (4) podana bibliografia jest wystarczająca, odwołuje się do najnowszych i najistotniejszych publikacji, koresponduje z treścią pracy; (5) artykuł jest napisany poprawnym stylem, właściwym publikacjom naukowym. Decyzja odnośnie złożonego tekstu może być następująca:

• „Akceptacja” – praca nadaje się do publikacji bez zmian lub po skorygowaniu drobnych usterek.
• „Akceptacja warunkowa” – praca nadaje się do publikacji po uprzednim przeredagowaniu jej, zgodnie z zaleceniami Recenzentów; nie jest wymagana powtórna recenzja, a jedynie akceptacja Redakcji.
• „Odrzucenie” – praca w obecnej postaci nie nadaje się do publikacji. Autor może przedłożyć swoją pracę ponownie, a Redakcja przekaże ją do recenzji pod warunkiem, że zostały wprowadzone gruntowne poprawki (zgodnie z zaleceniami Recenzentów lub Redakcji) i cały tekst został starannie przeredagowany.

• Jeśli Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej.

Więcej szczegółów na temat procedury recenzyjnej w zakładce dla autorów.