Strona główna

e-ISSN 2084-1043 wersja referencyjna       p-ISSN 2083-6635

DOI 10.24917/20841043

CALL FOR PAPERS

ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal” jest półrocznikiem filozoficznym dostępnym nieodpłatnie online od momentu publikacji. Wszystkie artykuły zamieszczane w naszym piśmie są anonimowo recenzowane przed zatwierdzeniem do druku. Publikujemy teksty profesjonalnych filozofów, a także autorów podejmujących problematykę filozoficzną w ujęciu interdyscyplinarnym i porównawczym, z wykorzystaniem metod pozostałych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych. Zamieszczamy artykuły w języku angielskim, polskim i niemieckim w następujących działach:

(1) Artykuły i rozprawy; (2) Noty recenzyjne i polemiki; (3) Dyskusje i wywiady; (4) Przekłady; (5) Nauczanie filozofii, wykłady; (6) Okiem filozOFFa; (7) Pożegnania i wspomnienia; (8) Noty recenzyjne, sprawozdania, zapowiedzi i zaproszenia.

Profil czasopisma. Jako periodyk akademicki jesteśmy otwarci na różnorodne teksty o tematyce filozoficznej prezentujące wysoki poziom merytoryczny. Członkami Rady Naukowej są przedstawiciele różnych środowisk akademickich z kraju i zagranicy, a w skład Redakcji wchodzą głównie pracownicy naukowi Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nazwa czasopisma sygnalizuje profil naszych zainteresowań, prowokując skojarzenia nie tylko z żywotną dla filozofii potrzebą argumentacji, klarownego rozumowania i uzasadniania prezentowanych racji, ale także nieodzowną dla filozofowania sytuacją debaty, polemiki i sporu, wynikającą z wielości metod, dyskursów i możliwych interpretacji rozwijanych na gruncie współczesnej humanistyki i nauk społecznych. Na łamach półrocznika „Argument: BPJ” prezentujemy stanowiska reprezentujące rozmaite nurty i tradycje filozoficzne, także pozaeuropejskie. Oprócz tradycyjnych rozpraw zamieszczamy również polemiki, dyskusje i wywiady, fragmenty nieopublikowanych książek, a także przekłady na język polski krótkich tekstów z języków oryginalnych, recenzje, omówienia nowości wydawniczych, sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz wspomnienia poświęcone znaczącym postaciom środowiska filozoficznego, tak polskiego, jak i międzynarodowego. Interesują nas także komentarze i refleksje odnoszące się do celów i metod nauczania oraz popularyzowania filozofii we współczesnym świecie.

Upowszechnianie i indeksacja. „Argument: BPJ” jest pismem z otwartym dostępem (open access), pozwalającym Czytelnikom na bezpłatne korzystanie z naszych zasobów w myśl zasady, iż swobodny i darmowy dostęp do publikacji naukowych sprzyja upowszechnianiu wiedzy w skali globalnej. Postać elektroniczna jest referencyjną wersją pisma. Wydajemy drukiem jedynie niewielką liczbę kopii w celu archiwizacji z przeznaczeniem dla Autorów opublikowanych tekstów oraz Bibliotek. Obecnie jesteśmy zarejestrowani w następujących bazach indeksujących, repozytoriach oraz katalogach o globalnym zasięgu (lista stopniowo się rozszerza): CEEOL, CEJSH, DOAJ, ERIH PLUS, The Philosopher’s Index (by EBSCO), PhilPapers, a także Arianta, BazHum, Polish Scholarly Bibliography (PBN), PBC.

Etyka wydawnicza. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby spełniać standardy określone w Kodeksie Dobrych Praktyk Redaktorów Czasopism Naukowych (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) opracowanym przez Komitet ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics:  COPE).

Ochrona praw autorskich i zasady archiwizacji. Działamy w oparciu o polskie i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące Prawa Autorskiego. Redakcja czasopisma preferuje materiały oryginalne, niepublikowane wcześniej w Internecie lub drukiem.

  • Status preprintów: autor może archiwizować swój tekst na prywatnej stronie internetowej przed opublikowaniem jego ostatecznej wersji pod warunkiem wskazania źródła jego publikacji (np. poprzez podanie odnośnika do strony internetowej czasopisma).
  • Status postprintów: autor może dowolnie archiwizować opublikowany tekst, określając copyright, dane wydawcy i link do opublikowanej wersji tekstu lub dokładny adres bibliograficzny. Opublikowane na łamach Argumentu treści pozostają dostępne na serwerze w formie nieodpłatnej w wersji zaakceptowanej przez Redakcję i Autorów, jako pliki PDF.

Dozwolony użytek (fair use) obejmuje niekomercyjne wykorzystanie opublikowanych przez Argument: BPJmateriałów w zakresie prywatnym w celu komentarza, krytyki, informacji, archiwizacji, nauczania lub prowadzenia badań, z poszanowaniem aktualnie obowiązującego Prawa Autorskiego oraz dokładnym podaniem źródła cytowania lub parafrazowania. Treść czasopisma jest dostępna na licencji Creative Commons (CC-BY-NC-SA 4.0 International).

CC_BY_NC_SA

Zatem użytkownikowi tej strony wolno nieodpłatnie korzystać z zamieszczonych tu artykułów (w formie wydruku lub pobrania pliku PDF) pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

Przypisanie własności intelektualnej — należy w odpowiedni sposób uznać autorstwo utworu, podając w widocznym miejscu nazwisko autora, tytuł dzieła oraz nazwę czasopisma, którego redakcja przygotowała utwór do druku, a także określając dokonane w utworze zmiany lub przekształcenia, jeśli mają miejsce. Należy wymienić rodzaj licencji, zakres copyright, oraz podać adres URL czasopisma bądź bezpośredni link to utworu zamieszczonego na stronie internetowej.

Niekomercyjność — nie wolno wykorzystywać zamieszczonych tu tekstów w celach komercyjnych bez zgody Autora i Redakcji.

Na tych samych warunkach — wolno tworzyć w oparciu o cudzą twórczość, w celach niekomercyjnych, pod warunkiem uznania autorstwa oraz licencjonowania utworów zależnych na tych samych warunkach.

Cytowanie artykułów. Zalecamy następujące sposoby cytowania artykułów z czasopisma „Argument: BPJ”:

  • Pierwszy polega na podaniu głównego internetowego adresu czasopisma jako adresu docelowego, np. A. Nowak, The Key Philosophical Question, „Argument: Biannual Philosophical Journal”, t. 1, nr 1 (2011), http://www.argument-journal.eu (dostęp: 20.09.2011).
  • Drugi sposób (tradycyjny) uwzględnia informację o numeracji stron dzięki dostępności treści pisma on-line w formacie PDF, np. A. Smith, The Key Philosophical Question, „Argument: Biannual Philosophical Journal”, t. 1, nr 1 (2011), s. 13-25.

 

Historia. Czasopismo „Argument: BPJ” istnieje od 2010 roku, kiedy powołana została obecna Redakcja oraz Rada Naukowa. Określono wówczas przejrzyste procedury recenzyjne i zasady kształtowania linii programowej czasopisma. Pierwszy numerukazał się w czerwcu 2011 roku. Redakcja zdecydowała o wyodrębnieniu periodyku z serii uczelnianych annałów jako autonomiczny półrocznik otwarty nie tylko na autorów z innych polskich ośrodków naukowych, ale również z zagranicy. Wydawana wcześniej przez tego samego wydawcę (IFiS UP w Krakowie) seria zeszytów naukowych „Studia Philosophica”, ukazująca się w latach 2002-2010 w ramach Annales Univesitatis Paedagogicae Cracoviensis, została tym samym zamknięta.

 

bazhum_logo ERIH PLUS_01 PBP_UP